Dokumentacja

W oparciu o zapotrzebowanie Inwestora wyznaczamy odpowiednią ścieżkę projektową. Pomagamy w przejściu całego procesu inwestycyjnego od stworzenia koncepcji po nadzory autorskie podczas budowy.

Mikroinstalacje
Wykonujemy projekty mikroinstalacji, czyli systemów o mocy nieprzewyższającej 40 kW. Dla każdego klienta przygotowujemy indywidualne koncepcje, na podstawie których dobieramy system.
Koncepcje instalacji – dopasowanie najkorzystniejszych rozwiązań.
Dokładny dobór optymalnego wariantu instalacji możliwej do zainstalowania u klienta. Na podstawie rzeczywistych pomiarów tworzona jest symulacja rozmieszczenia modułów i ich zacienienia. W opracowaniu zawarta jest szczegółowa analiza produkcji energii ekologicznej wraz z planowanym do osiągnięcia efektem ekologicznym. Wykonanie projektu koncepcyjnego umożliwia stworzenie dokumentacji potrzebnej do złożenia wniosku o dofinansowanie WFOŚ lub PROW.
Wykonujemy projekty budowlano wykonawcze wraz ze zgłoszeniem do Zakładu Energetycznego.

Elektrownie Słoneczne
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej - stanowi obowiązkowy element procesu uzyskiwania pozwoleń administracyjnych na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Wykonujemy wniosek wraz z obszerną Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia.
Wniosek o wydanie Warunków Zabudowy, czyli decyzji ustalającej warunki zmiany sposobu zagospodarowania terenu m.in. poprzez wykonanie robót budowlanych. Decyzja wydawana jest tylko dla terenów, na których nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP).
Wniosek o wydanie warunków przyłączenia – dokument określający m.in. miejsce przyłączenia, miejsce dostarczania energii elektrycznej oraz moc przyłączeniową.
Projekt budowlany – projekt zawierający pełną dokumentację PV (szczegóły rozwiązań technicznych, konstrukcyjnych i materiałowych). Projekt budowlany przedstawia sposób i technologię, w jakiej instalacja ma powstać. Projekt w tej fazie przedstawiany jest urzędom państwowym oraz innym uprawnionym osobom i instytucjom w celu uzyskania pozwolenia na budowę.
Promesa Koncesji - każdy, kto zamierza prowadzić działalność polegającą na: wytwarzaniu, przesyłaniu, dystrybucji oraz obrocie paliwami i energią, podlegającą koncesjonowaniu, może ubiegać się o wydanie promesy koncesji, która stanowi swego rodzaju przyrzeczenie udzielenia koncesji.
Efekt Zachęty - przedsiębiorcy planujący podjęcie działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, którzy chcą otrzymywać wsparcie w postaci dotacji lub aukcji energii, muszą pozytywnie przejść weryfikację tzw. efektu zachęty.
Projekt wykonawczy – wraz z projektem stacji transformatorowej oraz z uzgodnieniami wymaganymi przez Zakład Energetyczny, służy jako podstawa do wpięcia instalacji do sieci energetycznej i wykonywania prac montażowych.

Elektrownie Wiatrowe
Farmy wiatrowe
Specjalizujemy się w wykonywaniu projektów zespołów elektrowni wiatrowych (parków wiatrowych) od kilku do kilkudziesięciu MW. Zajmujemy się m.in.: planowaniem i wyborem lokalizacji parków wiatrowych, wykonywaniem projektów technicznych, uzyskaniem warunków energetycznych, wykonywaniem analiz i ekspertyz związanych z ochroną środowiska i krajobrazu.
Male turbiny wiatrowe
Wykonujemy projekty nowoczesnych turbin wiatrowych. Ich główną zaletą jest możliwość montażu bezpośrednio na budynku czy w najbliższym sąsiedztwie zabudowań.

Koncepcje i projekty elementów energetyki cieplnej
Kolektorów słonecznych
Pomp ciepła
Małej i dużej kogeneracji

Dokumentacja przetargowa
PFU – Programy Funkcjonalno - Użytkowe. Opracowanie opisujące zamówienie, którego przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. Określa wymagania i oczekiwania zamawiającego dotyczące zadania budowlanego.
SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Szczegółowy wykaz istotnych warunków zamówienia, które wykonawca musi spełnić, aby złożyć ważną ofertę w postępowaniu przetargowym.
STWIOR - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Opracowanie określające standardy (jakość) wykonania robót z uwzględnieniem właściwości jakie powinny posiadać materiały, które mają być użyte do ich wykonania.
Kosztorysy inwestorskie - dokument sporządzany w celu określenia szacunkowej średniej wartość planowanych robót budowlanych. Kosztorys inwestorski służy również inwestorowi jako podstawa wystąpienia o kredyt bankowy, dofinansowanie lub dotację z UE, czyli do zapewnienia środków na realizacje planowanej inwestycji.

Development

Na zlecenie klientów organizujemy cały proces inwestycyjny farm fotowoltaicznych

Audyty i projektowanie:
due dilligence istniejących projektów i spółek celowych
audyty energetyczne i techniczne,
programy funkcjonalno - użytkowe, dokumentacja przetargowa,
opinie, ekspertyzy, analizy terenu, koncepcje,
projekty architektoniczne, konstrukcyjne, elektryczne, sanitarne,
warunki przyłączenia do sieci,
wnioski o pozwolenie na budowę wraz z wszelkimi uzgodnieniami

Finansowanie:
kosztorysy, studia wykonalności, analizy opłacalności, biznes plany,
pozyskiwanie dotacji z RPO, PROW, NFOŚ, WFOŚ, POIŚ
pośrednictwo kredytowe i ubezpieczeniowe
kwalifikacja do aukcji, koncesje, efekt zachęty

Zastępstwo Inwestycyjne i zarządzenie budową:
nadzór inwestycyjny, nadzór autorski nad projektem,
nadzór budowlany, inspekcje, kierowanie budową, koordynacja dostaw,
rozruchy, odbiory, dokumentacja powykonawcza.

Eksploatacja i zarządzenie inwestycją:
rozruch technologiczny, utrzymanie ruchu,
przeglądy i serwis,
rozliczanie dotacji, sprzedaż energii

Dostawy

Dostarczamy urządzenia służące poprawie efektywności energetycznej
Magazyny Energii
Systemy zarządzania energią
Transformatory nisko stratne
Oświetlenie LED

Nowoczesne rozwiązania technologiczne związane z ekologią i ochroną środowiska
Car Porty
Stacje ładowania samochodów elektrycznych
Trackery solarne
Przydomowe elektrownie wiatrowe